Huishoudelijk reglement

van de carnavalsvereniging

“DE RAORE SCHUTTERS”

1.         Lidmaatschapskaart

Bij alle festiviteiten, waarbij leden eventueel reductie krijgen, zijn zij verplicht hun lidmaatschapskaart te tonen, die striktpersoonlijk is.

2.         Contributie – inschrijfgeld

            De contributie moet uiterlijk 1 november van het lopende boekjaar zijn voldaan. Het inschrijfgeld moet worden voldaan tegelijk met het verzoek om als lid ingeschreven te worden.

3.         Rechten Ereleden

  • Bij besluit van de algemene ledenvergadering de dato 1 mei 1998 hebben de metgezel(lin) van het erelid geen gratis toegang meer op de festiviteiten van de vereniging, zij betalen de entreeprijs die ook geld voor een normaal lid.
  • De metgezel(lin), indien lid moet wel contributie betalen.
  • Het erelid wordt voor de festiviteiten schriftelijk uitgenodigd.
  • Het erelid heeft met introducé recht op een gereserveerde plaats tijdens de boerenbruiloft.
  • Zie voor verdere rechten de statuten art. 5, lid 2

4.         Commissies

            Het bestuur kan commissies instellen, zoals bijvoorbeeld de jeugdcommissie. De commissies zijn te allen tijde verplicht verantwoording aan het bestuur af te leggen. Indien ten behoeve van een commissie een bepaald krediet is verstrekt, dan is deze commissie aan het einde van haar taak, doch tenminste éénmaal per jaar, rekening en verantwoording aan het bestuur verplicht.

5.         Raad van Elf

            Kandidaten voor de Raad van Elf moeten lid zijn van de vereniging, zich houden aan alle verplichtingen voortvloeiend uit het lid zijn van deze raad, en aan alle festiviteiten hun medewerking verlenen. Minimum leeftijd lidmaatschap Raad van Elf, 21 jaar

6.         Leider van de Raad van Elf

            De leden van de Raad van Elf kiezen uit hun midden een leider. Deze keuze is tevens een voordracht aan alle leden om hem in het bestuur te benoemen. Jaarlijks wordt deze procedure herhaald.

7.         Prins

            De prins der Raore Schutter wordt in het geheim aangezocht door het bestuur. Het streven is, dat de prins ieder jaar wordt vervangen. De regeringsperiode van een prins begint op het prinsenbal en eindigt op het eerstvolgende prinsenbal.

8.         Vervanging Prins

            Bij ontstentenis van de regerende Prins, kan het bestuur één van de vorige prinsen vragen, de regerende Prins te vervangen, zolang als dit nodig mocht zijn.

9.         President

            De president der Raore Schutters wordt door het bestuur aangezocht voor een periode van één jaar Deze periode kan op verzoek van het bestuur telkens met één jaar verlengd worden.

10.       Pages

            De pages worden door het bestuur aangezocht voor een periode van één jaar. Deze periode kan op verzoek van het bestuur telkens één jaar verlengd worden, tot de maximale leeftijd van 18 jaar.  

( conform besluit, algemene ledenvergadering de dato 28 April 1995 )

11.       Dansgarde / showdans groep

  • Als lid van de showdans groep kunnen toetreden meisjes in de leeftijd van 10 t/m 15 jaar met een uitloop t/m 17 jaar mits het lid bereid is ook in de dansgarde te dansen indien dat nodig is. Groeps omvang showdans groep maximaal 16 personen.
  • De leeftijd voor de meisjes van de dansgarde is minimaal 12 jaar en maximaal 21 jaar. Groepsomvang maximaal 7 personen, wisseling 1 mei.
  • Als peildatum voor de leeftijd vaststelling geldt 1 mei.

( conform besluit algemene ledenvergadering de dato 28 april 1995 )

12.       Stemming

            De voorzitter sluit de deelname aan de stemming na het uitdelen der stembiljetten.

13.       Algemeen

            In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

oktober 1999