Statuten

VAN   DE CARNAVALSVERENIGING “DE RAORE SCHUTTERS”

De carnavalsvereniging  “De Raore Schutters”  is opgericht op 24 mei 1968. De vereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in art. 28 boek 2 van het burgerlijk Wetboek.

S  T  A  T  U  T  E  N

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam CARNAVALSVERENIGING “DE RAORE SCHUTTERS”.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Heumen.

DOEL

Artikel 2.

De vereniging heeft ten doel:

 1. in de dorpsgemeenschap Heumen een gepaste en verantwoorde carnavalsviering te bevorderen;
 2. het aankweken en bevorderen van vriendschap en waardering voor elkaar, alsmede het vormen van een hechte band tussen de hele dorpsgemeenschap; het onderhouden en stimuleren van goede betrekkingen met andere verenigingen, in het bijzonder die, welke werkzaam zijn op het gebied van carnavalsactiviteiten.

DUUR

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel gewone als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.
 2. gewone leden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.
 4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5.

 1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten, indien men de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Indien het aspirant-lid minderjarig is dient het verzoek (mede) te worden ondertekend door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van tenminste tien gewone leden door de algemene vergadering benoemd. Ereleden zij vrijgesteld van de betaling van contributie en van entreegeld bij festiviteiten en andere evenementen.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar nog vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een mand, ingeval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschap verplichtingen of door handeling in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7.

1.  Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door ontzetting.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste mei in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van de opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste mei niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 • ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzegging geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldige stemmen.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 • In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit entreegelden, uit opbrengsten vanuit festiviteiten en activiteiten, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstelling, legaten en schenkingen, subsidies en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
 3. Nieuwe gewone leden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

BESTUUR

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven personen. Het aantal bestuurders worst vastgesteld door de algemene vergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd, met dien verstande dan één lid door de algemene vergadering kan worden benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijden zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 5. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke gemachtigde doen vertegenwoordigen.
 2. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, verhuren of huren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11.

 1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemd de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling aan de adressen vermeld in het leden register.
 2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelde onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, doch maximaal tien.
 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
  Artikel 13.
 1. Alle leden  – zie artikel 4 lid 1   alsmede het niet uit de leden benoemde bestuurslid hebben toegang tot de algemene vergadering; de leden hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 4. stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgemachtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14.

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste een maand bedragen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en ) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

Artikel 16.

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17.

 1. De statuten wijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebeid de vereniging haar woonplaats (zetel) heeft.

Artikel 18.

Een bepaling dezer statuten, welke bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19.

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
 3. Bij oproeping tot de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributie en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van de roerende en onroerende goederen der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepaling mogen bevatten die afwijken van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.