Notulen Ledenvergadering 2020

Notulen 53ste Algemene Ledenvergadering c.v. De Raore Schutters.    

Datum: 01 juli 2020

Plaats: Café Kanaalzicht.

Aanwezig bestuur

Anouk Verhoeven, Michèle Covers, Arjen Keidel, Anuschka Janssen Bouwmeester, Freek de Best en Chris Hoogeveen

Aanwezige leden: Diny Beelen, Peter Verhoeven, Marieke de Best, Leon Terlouw, Kimberley Janssen Bouwmeester, Rob Danen, Michel Poos, Kim Stevens, Rowdy Jansen, Jelle Bril, Dennis Kroeg, Claudia Jetten, Wendy Albers, Rein Steens, Anja Kerkhoff, Robert Jan Tax, Rene Jetten, Vincent Arts, Koos de Best, Paul Noij, Mathieu Jenniskens

Afwezige Leden met kennisgeving: Desire + Yvonne Savelkoul, Jos + Elly Kuiltjes, Johan + Stina Jaspers, Frank + Debby Paau, Marleen + Antal Kroes, Twan + Connie Kesseler, Jan + Betsy Jaspers, Tonny Gerrits, Joice + Tommy Kroes

1. Opening

Anuschka opent de vergadering met een welkom aan alle aanwezigen en vraagt allen te gaan staan voor een minuut stilte voor alle overleden ereleden en leden.

Agenda word vastgesteld door het bestuur. 

2. Notulen 52ste ALV d.d mei 2019

De notulen lagen vanaf 20.15 uur ter inzage. Geen op- of aanmerkingen. Hierbij worden de notulen goedgekeurd. De notulen worden ieder jaar op onze website geplaatst.

3. Ingekomen stukken

Er is een brief binnen gekomen van Jelle Bril, met daarin het verzoek om Hein Rutten erelid te maken. Deze brief wordt voorgelezen door Anuschka. Er wordt gestemd > Hein wordt erelid.

4a. Mededelingen

– Koffie en thee wordt aangeboden door Peter en Yvonne, bedankt hiervoor

– Kim Stevens ondersteunt – als stageplaats voor haar opleiding – komend seizoen het bestuur 

– Naovenant stopt; er zijn te weinig actieve leden. Anuschka bedankt Naovenant voor hun inzet; hier    

  wordt op een later tijdstip uitgebreider bij stil gestaan

– Contract met Dance Fun loopt,dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken afhankelijk van de presentatie

b. Commissies

Jeugdcommissie:                     Rowdy Jansen en Wendy de Best stoppen

Boerenbruiloftcommissie:         Wendy Noy stopt 

Anuschka bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet voor de vereniging

5. Jaarverslag seizoen 2019/2020

Chris leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt hiervoor met een applaus

6. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2019/2020

Leon Terlouw leest het jaarverslag voor. Vergadering bedankt hiervoor met een applaus. Anuschka bedankt Leon en de overige commissieleden voor hun inzet

7. Financieel jaarverslag 2019/2020

Het financiele jaarverslag word uitgedeeld. Michele Covers geeft hierop een mondelinge toelichting. Het jaar wordt met een positief resultaat afgesloten. Met name de rondgang met de boeken en de jaarlijkse clubkasactie van de Rabobank hebben hier invloed op gehad. Voor komend jaar is het lastig om een begroting te maken, het is namelijk niet duidelijk wat wel en niet mag in tijden van Corona.

Kascontrole commissie bestond uit Gerard de Valk en Koos de Best. Koos geeft aan dat ze geen onregelmatigheden hebben kunnen vinden en dat het verslag er goed uit ziet. Complimenten voor de penningmeester. Anuschka bedankt de kascontrole commissie en de penningmeester.

Kascontrole commissie 2020/2021: Koos de Best en Monique Lensen

Peter Verhoeven wordt reservelid.

Vraag vanuit de zaal: waarom ging het stoepkrabben niet door? De regels omtrent COVID-19 waren in mei strenger en onmogelijk om een lunch/borrel aan te bieden. 

De financiele stukken worden weer ingenomen

8. Programma 2020/2021

Onder voorbehoud i.v.m COVID-19, we kunnen hier pas later definitieve keuzes in maken.  Er wordt i.v.m. COVID-19 geen nieuwe Prins gekozen. Dennis gaat nog een jaar door, alvast dank daarvoor.

De vooravonden zullen waarschijnlijk niet doorgaan. 

Zaterdag 3 oktober 2020          Stoepkrabben

Zondag 8 november 2020         Jeugdprinsenbal

Zaterdag 14 november 2020    Prinsenbal

Zaterdag 9 januari 2021           Zittingsavond 

Zondag 10 januari 2021            Prinsenreceptie

Zaterdag 30 januari 2021         Themafeest

Zondag 31 januari 2021            Seniorenmiddag

13 t/m 16 februari 2021            Carnaval

Aan het begin van het seizoen word er huis-aan-huis een flyer verspreid met alle data van het komende seizoen erop vermeld (tevens via de website bekend gemaakt).

Er wordt gevraagd wat COVID-19 voor de jeugd zal betekenen: hier is nog geen duidelijkheid over. Leon geeft aan dat ze hier later op terug zullen komen, er zijn meerdere scenario’s denkbaar.

Boerenbruiloft: er wordt onderzocht hoe we meer mensen naar de boerenbruiloft en boerenbal kunnen krijgen. Het aantal gasten neemt jaarlijks af. O.a. Kim Stevens zal zich hier actief mee bezig gaan houden (middels enquete). 

9. Bespreking clubhuis

Stemming geschiedt d.m.v. handopsteken. 1 persoon stemt voor Terp, de rest stemt voor Café Kanaalzicht als clubhuis. Kanaalzicht blijft clubhuis.

PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE            PAUZE

10. Bestuusverkiezing

De aanwezigen kunnen stemmen op Hein als Erelid en Chris als secretaris. Jelle stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Rowdy stelt zich verkiesbaar als bestuurslid. Paul Noij leest de stemmen voor. Allen worden gekozen door de aanwezige leden. 

11. Rondvraag

Arjen bedankt iedereen voor de samenwerking van de afgelopen jaren en wenst de nieuwe leden veel succes

Robert-Jan staat extra stil bij de mededeling dat Naovenant stopt. Peter geeft aan dat ze ‘in rust’ zijn en voorlopig niets meer doen. Rene vraagt een applaus voor Naovenant.

11. Sluiting

Anuschka sluit om 21.15 uur de vergadering. Zij bedankt iedereen voor het welslagen van afgelopen seizoen en voor zijn/haar komst vanavond.